วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในโครงการ สำหรับโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบล เมืองจันทร์คัพ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง
18  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง