วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแคนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการถมดินปรับระดับทางเดินพร้อมไถเกลี่ยปรับแต่งบดทับ บ้านดู่ หมูที่ 18 ? คลองอีสานเขียว เขตตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน โดยการถมดินคันทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้น ถนน รพช.5409 -หนองขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน โดยการถมดินคันทาง พร้อมไถเกลี่ยบดทับแน่น บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 18 ? บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง