วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ยดินและท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง