วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อผ้าประดับสีฟ้า ขนาด 60 หลา สำนักปลัด จำนวน 4 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3270 ศรีะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อค่าวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 100 ชุด สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารรายงานสรุปเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) โครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวน 32 เล่ม พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีงอย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) และค่าอุปกรณ์การฉีด (กระบอกฉีดยาพร้อมเข็ม) สำหรับโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง