วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาขบวนแห่กิจกรรมวิถีชีวิต จำนวน 2 กิจกรรมในในโครงการส่งเสริมบุคคลในตำบลเมืองจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ ในกิจกรรมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอ้งามระดับตำบล งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาชุด เครื่องประดับพร้อมแต่งหน้า ในโครงการส่งเสริมบุคคลในตำบลเมืองจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ ในกิจกรรมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอ้งามระดับตำบล งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคระบาด (ฤดูร้อน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต 4725 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง