เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2562


วันที่ 25 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานและนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08