เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 
  ซ่อมแซมระบบประปาของชุมชน
      

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่เพื่อ ซ...

  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านโควิด ( Covid-19 ) เ...
      

ช่วงการระบาดของระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในช่วงเดือนมีีนาคม - เมษายน 2563 คณะผู้บริห...

  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่...
       ด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) ได้มีการแ...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เพลงเสน่ห์เมืองจันทร์
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560