เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 
  โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
      

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซืนให้กับสนัข - แมว ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษ...

  โครงการการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
      

วันที่ 27 กุุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จัดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พ...

  ประกาศธรรมนูญตำบลเมืองจันทร์
      

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองจันทร์ กองทุนสวัดิก...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เพลงเสน่ห์เมืองจันทร์
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560