เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  อบรมการทำแก็สชีวภาพใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายขอ...
       วันที่ 25 มกราคม 2561 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ร่วมกับทต.เมืองจันทร์ จัดอบรมเรื่องการทำแก็สชีวภาพใ...
  เชิญชวนลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง...
       เชิญชวนลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายที่รับลงทะเบี...
  ร่วมใจกันทำความดีด้วยหัวใจด้วยการพัฒนาทำความสะอาดบ...
      

วันที่19มค2561 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตกำนัน ตำบลเมืองนำโดยท่านกำนันบุญจง ขันติวงษ์ร่ว...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
+ดีมาก
+ดี
+ปานกลาง
+พอใช้
+แก้ไขปรับปรุง
 


 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560