เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด


นางศุภจิตรตรา  บุญเย็น
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร  นางสาวจุรีรัตน์   สีหบุตร จ่าเอกชุติพนธ์  ปิดตามานัง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 นางจตุพร   หล้าธรรม  นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 นายสุบัญ  แพทย์กลาง  นางสาวปรตี   มะเดื่อ  นายมนตรี  ศรีราตรี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
     
 นายมะสิน  แก้วจันทร์  นายทักษิณ  วิมล  นายเสถียร  ผามะณี
 พนักงานดับเพลิง  พนักงานขับรถยนต์  คนสวน
 
 นางสมพร  แพทย์กลาง  นายนคร  ไชยสนาม  นายสมภักดิ์  เหล่าลาภะ
 คนครัว  คนงานทั่วไป  ยาม