เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด

นายกฤติเดช​ พรมรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร  นางสาวจุรีรัตน์   สีหบุตร -ว่าง-
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 นางจตุพร   หล้าธรรม  นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางไพรินทร์  กรกัน
นายวรัญญู  ราชสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   
 นายสุบัญ  แพทย์กลาง  นางสาวปรตี   มะเดื่อ  นายมนตรี  ศรีราตรี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
     
 นายมะสิน  แก้วจันทร์  นายทักษิณ  วิมล  นายเสถียร  ผามะณี
 พนักงานดับเพลิง  พนักงานขับรถยนต์  คนสวน
 
 นางสมพร  แพทย์กลาง  นายนคร  ไชยสนาม  นายสมภักดิ์  เหล่าลาภะ
 คนครัว  คนงานทั่วไป  ยาม