เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

     กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นสภาตำบลเมืองจันทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ และได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้สินต่างๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ไปเป็นของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ให้เทศบาลตำบลเมืองจันทร์มีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่

           1.1 ที่ตั้ง

                เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ตั้งอยู่ เลขที่ 70 หมู่ 6 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองจันทร์  ระยะห่างจากอำเภอเมืองจันทร์ ประมาณ 6 กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ 40 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้ 

                    ทิศเหนือ         ติดต่อตำบลหนองใหญ่  อำเภอเมืองจันทร์      จังหวัดศรีสะเกษ

                    ทิศใต้            ติดต่อตำบลปราสาท    อำเภอห้วยทับทัน       จังหวัดศรีสะเกษ

                    ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลหนองไฮ    อำเภออุทุมพรพิสัย     จังหวัดศรีสะเกษ

                    ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลกระออม    อำเภอสำโรงทาบ       จังหวัดสุรินทร์

          1.2 เนื้อที่

              เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  มีเนื้อที่ประมาณ  38.4 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   23,875  ไร่

          1.3  จำนวนหมู่บ้าน  ประชากร        

               เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  มีประชากร 7,861  คน  จำนวนครัวเรือน 1,715 ครัวเรือน แยกเป็นชาย จำนวน 4,064 คน หญิง  จำนวน 3,797 คน

การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ อาชีพหลักคือเกษตรกรรม  อาชีพรองคือประกอบธุรกิจพานิชยกรรม รับจ้างทั่วไป และรวมกลุ่มผลิตสินในท้องถิ่น

ตารางแสดงจำนวนประชากร ตำบลเมืองจันทร์ แยกรายหมู่บ้าน

 

หมายเหตุ ที่มา สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 28 เดือนมีนาคม 2560 อำเภอเมืองจันทร์

 

        1.4 เขตการปกครอง

          - เขตตำบลเมืองจันทร์ในท้องที่อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีแนวเขตการปกครอง

          จำนวน  25  หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่ 1 บ้านบก                  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายสุพจน์      เมืองจันทร์
หมู่ที่ 2 บ้านเมืองจันทร์         ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายจินดา       เมืองจันทร์
หมู่ที่
3 บ้านโนนกลาง           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายประเสริฐ  ขันติวงษ์  
หมู่ที่
4 บ้านหนองแคนน้อย     ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายอำพร       มะโนรัตน์

หมู่ที่
5 บ้านโค                    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายเดช         สมพงษ์        
หมู่ที่
6 บ้านอีงอย                กำนันตำบลชื่อ นายทองไสย    ศรีสุข
หมู่ที่ 7 บ้านไผ่                    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายนิยม         สุขจันทร์
หมู่ที่
8 บ้านทุ่ม                   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายดำรงษ์     ทาศรี
หมู่ที่
9 บ้านงิ้ว                    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายสน          ระเบียบ
หมู่ที่
10 บ้านเก็บงา             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายประภาส   มีชัย
หมู่ที่
11 บ้านหนองหว้า         ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายรังสิต       จิราวัฒนานนท์
หมู่ที่
12 บ้านหนองแคน        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายไกรศักดิ์    จอมเกาะ
หมู่ที่
13 บ้านโนนสูง             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายประหยัด   ศิริโฉม
หมู่ที่
14 บ้านหนองโน           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายปรีชา       เมืองจันทร์
หมู่ที่
15 บ้านกลาง               ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายถนัด        ขันติวงษ์
หมู่ที่
16 บ้านหนองแคน        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายทองใบ       บุญลับ
หมู่ที่
17 บ้านกลางคำ           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายวิชัย         ผู้มีสัตย์
หมู่ที่
18 บ้านทุ่งสว่าง           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายนิวัตร       กองปัด                   
หมู่ที่
19 บ้านม่วงน้อย           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายชยนันท์    บัวไขย์

หมู่ที่
20 บ้านฮ่องคำ             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายสนั่น        ด้ายรินรัมย์
หมู่ที่
21 บ้านสวัสดี              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นางบุญจง       ขันติวงษ์ (กำนันตำบล)
หมู่ที่
22 บ้านขนวนสมบูรณ์    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายสมหมาย   เมืองจันทร์
หมู่ที่
23 บ้านหุ่งคำ              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายสำราญ     เมืองจันทร์
หมู่ที่
24 บ้านไผ่น้อย             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายไพโรจน์    งาหอม
หมู่ที่
25 บ้านหนองเรือ          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายสมพร      สมพงษ์
กำนันตำบลเมืองจันทร์          ชื่อ นางบุญจง  ขันติวงษ์

สารวัตรกำนัน           2        คน      1. นายเพียร  เมืองจันทร์

                                              
2. นายอานนท์  วิยาสิงห์

2.1 อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น 

-  ทำนา         90 %

-  ทำไร่          1 %

-  ทำสวน       1 %

-  รับราชการ   1 %

-  รับจ้างทั่วไป 2 %

-  ค้าขาย        1 %

-  ธุรกิจส่วนตัว 1 %

-  อื่น ๆ          3 %

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

   กลุ่มอาชีพ  จำนวน 73  แห่ง   ได้แก่

-  กลุ่มทอผ้า/กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า          จำนวน    18   กลุ่ม

-  กลุ่มปลูกพืชและกลุ่มเลี้ยงสัตว์         จำนวน    23   กลุ่ม

-  กลุ่มออมทรัพย์                           จำนวน    19   กลุ่ม

-  กลุ่มอาชีพอื่นๆ                           จำนวน    12   กลุ่ม

-  ปั๊มน้ำมันหลอดและก๊าซ                 จำนวน    21   แห่ง

-  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                        จำนวน    38   แห่ง

-   มีร้านขายของชำ                         จำนวน    83   แห่ง

-  ร้านซ่อมรถยนต์-รถจักยานยนต์         จำนวน     5  แห่ง

2.3 ผลผลิตที่สำคัญของตำบล

-  ข้าว  พริก  กระเทียม  หอมแดง 

-  ยางพารา  มันสำปะหลัง

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสวัสดี ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
            อย.และผลิตภัณฑ์ 
OTOP  สามดาว

- กลุ่มผลิตเสื้อเผ่ากูย บ้านสวัสดี หมู่ที่ 21

-  กลุ่มจักรสาน บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3

-  ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP  สามดาว )  ได้แก่  เม่ากระดิ่ง  กระเป๋า