เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กองคลัง

 
นางแก้วสุริยา   แสนอุบล
ผู้อำนวยการกองคลัง
     

นางสาวรัสดา  รุนพงษ์
 
  นักวิชาการคลังชำนาญงาน  
   
 นางมะนิกรณ์  ศรียันต์  นายไพรัตน์   ศรีสุข  นางสาวนิมิตา   สิงห์เจริญ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
นายนพดล  วงศ์สุรินทร์ นางสาวนฤณวรรณ  งาหอม นางสาวสุปัญญา  ศรีละไมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
 -ว่าง-    
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ