เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหาร

นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
นางประจวบ  สิงห์ชะฎา นางรัชนีกร โยธิคาร์
 รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์  รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
นางสาวนวลละออง  ขนันดูล นายบุญเลิศ  เมืองจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์