เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหาร

นายมิตร  สัมโย
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
นายสมหวัง  ศรัทธานุ
นายร่วม  โนนกลาง
 รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์  รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
นายอาธร  รุนพงษ์
นายสมศักดิ์  บัวไข
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์