เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กองการศึกษา

 
นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์
ผู้อำนวยกการกองการศึกษา
     
   นายนคร  เมืองจันทร์  
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
   
 นายณชพล  กองปัด  นางสาววรัญชรีย์  นันทพันธ์
 นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
   นายประเสริฐศักดิ์  มะโนรัตน์  
  คนงานทั่วไป  
     
   ศูนย์พัฒนาเด็กวัดเมืองจันทร์  
     
 

 นางอำพร   อะวะศรี  นางสนั่น    งาหอม  นางพุฒ   ผู้มีสัตย์
 ครู  (คศ.1)  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
   ศูนย์พัฒนาเด็กวัดเก็บงา  
     
 
 
 นางเรืองรอง   กิ่งสีดา  นางสาวกฤตาภา  จินาวัลย์  นางจรัสศรี   มีชัย
 ครู  (คศ.1)  ครู  (คศ.1)  ผู้ดูแลเด็ก
     
   ศูนย์บ้านโคก   
 
     
     
 นางอุไรวรรณ    เมืองจันทร์  นางสาววิภาวดี    สมพงษ์  นางสาวสมปอง  ดวนสูง
 ครู  (คศ.1)  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
   ศูนย์บ้านไผ่   
 
     
 
 
 นางละเมียด    บัวไขย์  นางอรอินทร์    เมืองจันทร์  นางสาวจีรนันท์    วิยาสิงห์
 ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ผู้ดูแลเด็ก
     
   ศูนย์บ้านหนองแคน  
     
 
 นางสาวณัฎฐวรรณ    ขันติวงษ์  นางวันทอง      ศิริจันทร์  นางสาวสุดารัตน์   ศรีสุข
 ครู (คศ.1)  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี  
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก