เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ต.ค. 2561 ]33
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ต.ค. 2561 ]33
3 การขอบ้านเลขที่ [ 3 ต.ค. 2561 ]32
4 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 [ 3 ต.ค. 2561 ]32
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ต.ค. 2561 ]33
6 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ต.ค. 2561 ]30
7 การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2561 ]35
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ต.ค. 2561 ]30
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 3 ต.ค. 2561 ]33
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ต.ค. 2561 ]32
11 การแจ้งถมดิน [ 3 ต.ค. 2561 ]32
12 การแจ้งขุดดิน [ 3 ต.ค. 2561 ]31
13 การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2561 ]30
14 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ต.ค. 2561 ]32
15 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2561 ]31
16 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ต.ค. 2561 ]31
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ต.ค. 2561 ]31
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2561 ]31
19 การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค [ 3 ต.ค. 2561 ]33
20 การให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย [ 3 ต.ค. 2561 ]32
 
หน้า 1|2