เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง คูมือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]35
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]36
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]35
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]34
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]36
6 การรับชำระภาษีป้าย (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]34
7 การแจ้งถมดิน (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]34
8 การแจ้งขุดดิน (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]37
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]36
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]36
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]31
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]34
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]36
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]37
15 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]35
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]34
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]36
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]38
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]36
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ปรับปรุง) [ 17 ต.ค. 2562 ]37
 
หน้า 1|2|3