เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ ประจำปี 2562


วีนที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ ประจำปี 2562 แก่พนังานราชการ พนักงานจ้าง ครูศูนย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีการร่าง เขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยใช้ภาษาราชการ และวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ มีการพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08