เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ ประจำปี 2562


วีนที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ ประจำปี 2562 แก่พนังานราชการ พนักงานจ้าง ครูศูนย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีการร่าง เขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยใช้ภาษาราชการ และวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ มีการพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2019-09-25
2019-09-17
2019-09-12
2019-08-19
2019-08-18
2019-08-15
2019-08-13
2019-08-12
2019-08-09
2019-08-09