เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


รางวัล "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีมาก (ระดับภาค) ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ โดยนายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ เข้ารับโล่รางวัล "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีมาก (ระดับภาค) ประจำปี 2562 ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานที่โดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนีื่่องเป็นแบบอย่างที่ดี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08