เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


รางวัล "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีมาก (ระดับภาค) ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ โดยนายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ เข้ารับโล่รางวัล "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีมาก (ระดับภาค) ประจำปี 2562 ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานที่โดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนีื่่องเป็นแบบอย่างที่ดี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

2019-09-25
2019-09-17
2019-09-12
2019-08-19
2019-08-18
2019-08-15
2019-08-13
2019-08-12
2019-08-09
2019-08-09