เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต่ิ ประจำปี 2563


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และประชาชนตำบลเมืองจันทร์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นกำลังในการพัฒนาของชาติ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม ให้เด็กได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบ รู้บทบาทหน้าที่ และเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตต่อไป

2020-08-21
2020-08-19
2020-08-14
2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29