เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซืนให้กับสนัข - แมว ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคระบาด โรคติดต่อ ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค ป้องกัน ระงับการเกิดโรคติดต่อและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ ระว่างวันที่ 1- 20 เมษายน 2563 ทั้ง 25 หมู่บ้าน

2020-08-21
2020-08-19
2020-08-14
2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29