เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 27 กุุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จัดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สมวัย ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมด้านกีฬา ด้านสุขภาพ ส่งเสริมการทำกิจกรรมเป็นทีม มีความสามัคคี รู้กฏกติกากีฬา รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

2020-08-21
2020-08-19
2020-08-14
2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29