เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ ราชภัฎสร้างสรรค์ชุมชน "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ วิถีกลุ่มชาติพันธ์" กูย กวย โกย ส่วย ศรีสะเกษ


วันที่ 14 สิ้งหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษดำเนินโครงการรวัฒนธรรมสัมพันธ์ ราชภัฎสร้างสรรค์ชุมชน "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ วิถีกลุ่มชาติพันธ์" กูย กวย โกย ส่วย ศรีสะเกษ เพิ้อสิบค้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ กวย กูย โกย ส่วยศรีสะเกษพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ ซึ่งกำหนดในการสืบค้นในการจัดเสวนาจากผู้รู้ ผู้แก่ผู้เฒ่าในชุมชน

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่า่นวิทยา วิรารัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ท่านศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2020-08-21
2020-08-19
2020-08-14
2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29