เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมสัมนาสืบค้น ประเพณ๊และวัฒนธรรมเมืองจันทร์


วันที่ 19 สิ่งหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณ๊และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอนุุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานประวัติศาสตร์ ประเพณ๊ และวัฒนธรรมเมืองจันทร์ 

ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านศราวุธ  ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้รู้ ผู้แก่ผู้เฒ่า ด้านประวัฒศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม

2020-08-21
2020-08-19
2020-08-14
2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29