เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19 ) ครั้งที่  ๕ / ๒๕๖๔ ในวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๔  เรื่อง  การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19 ) ในการระบาดระลอกเมษายน  ๒๕๖๔  โดยการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้มีมติ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคเว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดในข้อ ๑ ของข้อกำหนด (ฉบับที่  ๑๖ ) ลงวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๔  เื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19)  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  จึงแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบล    เมืองจันทร์ ในวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06