เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


เรียกประชุมสภาครั้งแรก


ด้วยอำเภอเมืองจันทร์ ได้มีประกาศอำเภอเมืองจันทร์ เรื่อง เรียกประชุมสภา ครั้งแรก ลงวันที่ 30 เมษายน  2564  ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรกภายใน  15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาตำบลเมืองจันทร์ และรองประธานสภาเทศบาล นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายอำเภอเมืองจันทร์ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เรียกประชุมสภาครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

ผลมติที่ประชุมสภาดังนี้

ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้แก่ นายพีรพัฒน์  เมืองจันทร์

ผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ  สมพงษ์

ผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้แก่ นายสุพัฒน์  ศรีทนต์

และในการประชุมสภาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาครั้งนี้ พร้อมด้วย ท่านทองษา อสิพงษ์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองจันทร์ ท่านมิตร สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06