เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564


วันนี้(9 มิถุนายน 2564) ด้วยสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ที่จำเป็น พิจารณาขอความเห็นชอบในการยื่นคำขออนุญาติเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าช้าสาธารณะประโยชน์วัดโนนสูง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ และพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในการพิจารณาตามระเบียบวาระได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ และการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ ผลมติดังต่อไป ผลการคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ดังนี้ 1. นายสุพัฒน์ ศรีธนต์ 2.นายอรรธพร เมืองจันทร์ 3.นางสาวละออ มะโนรัตน์ ผลการคัดเลือกคณะกรรมติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1. นายพีระพัฒน์ เมืองจันทร์ 2.นางสาวเบญจมาศ สมพงษ์ 3.นายนิกร มะเดื่อ
2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06