เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ ประจำปี 2564 (โรคไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกิน)


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ ประจำปี 2564 (โรคไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกิน)ตามแผนงานการออกพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค ป้องกัน ระงับการเกิดโรคติดต่อ ซึ่งขณะนี้พื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ได้มีการระบาดของโรคลัมปีสกินที่เกิดกับโค กระบือเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดทีมฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการระบาดของเชื่้อที่มีแมลงดูดเลือด ยุง เหลือบเป็นพาหะ ตามคอกสัตว์ของประชาชนเพื่อป้องกันเบื้องต้นในการระงับของโรคระบาดดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -15 มิถุนายน 2564

2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06