เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย(เน้นจัดอบรมคัดแยกขยะ การจัดการขยะมูลฝอยและการคำนวณก๊าชเรือนกระจก) เป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำอสม.ตัวแทนประชาชน จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13
2019-03-21
2019-03-20