เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย(เน้นจัดอบรมคัดแยกขยะ การจัดการขยะมูลฝอยและการคำนวณก๊าชเรือนกระจก) เป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำอสม.ตัวแทนประชาชน จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

2018-09-27
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28
2018-08-25
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-06