เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


พิธีเปิดฯณโบราณสถานธาตุเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์และกรมศิลปากร ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ วัดเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยและ
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน  ๒๕๖๑  โดย
นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอเมืองจันทร์
เป็นประธานในพิธีเปิดฯณโบราณสถานธาตุเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์  จ.ศรีสะเกษ             
     ในการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย
๑.การเสวนา หัวข้อเรื่อง
"การอนุรักษ์มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น"  
๒.การแสดงศิลปวัฒนธรรม
๓.นิทรรศการ "พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
๔.กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโบราณสถาน
ธาตุเมืองจันทร์
ที่มา: http://www.nationtv.tv/main/content/378614328/

2018-09-27
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28
2018-08-25
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-06