เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การทวนสอบและติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับอำเภอ


วันนี้(30 พฤษภาคม 2566) คณะกรรมการทวนสอบและติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับอำเภอ นำโดยท่านอภิสิทธิ์ จันทร์นวล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองจันทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอได้แก่นางสาวอรัญญา ใยแสง พัฒนาการอำเภอเมืองจันทร์ นางสาวสถิตดาภรณ์ เมืองจันทร์ กำนันตำบลเมืองจันทร์ นายประจวบ พิกุลทอง ท้องถิ่นอำเภอเมืองจันทร์ นายสาลี ไชยพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมสาธารณสุขชำนาญการ  ลงพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เพื่อทวนสอบและติดตามการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของรัฐบาลฯ โดยมี นายมิตร สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกองร่วมการทวนสอบฯ และลงพื้นที่จริง ณ บ้านหนองแคนใหญ่ หมู่ที่ 12 ซึ่งมีนายไกรศักดิ์ จอมเกาะ ผู้ใหญ่บ้านหนองแคนใหญ่ ม.12 พร้อมดัวยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. นำลงพื้นที่เพื่อตรวจการดำเนินกิจกรรมทำถังขยะเปียก  การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทวนสอบและติดตามฯ พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านหนองแคน ม.12 และทีม อสม. ทุกท่านที่ร่วมการทวนสอบฯ ครั้งนี้ให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ มา ณ โอ...

2023-09-21
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-28