เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การถ่ายทำดิวิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีบ้านเมืองจันทร์ ม.2


การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีบ้านเมืองจันทร์ ม.2 เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายในชุมชน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้บุคคลภายนอกได้ทราบและได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีวัฒนาธรรมประเพณีชาวกูยเมืองจันทร์ โดยเมื่อวันที่ 6 สิ่งหาคม 2561 ตามแผนงานจังหวัดกิจกรรมการ่ถ่ายทำดิวิทัศน์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆในชุมชน

2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12
2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18