เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561


เมื่อวันที่ 3 ส่ิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับขับเคลือนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี 2561 จัดกิจกรรมBig Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561 ในชุมชนทั้ง 25 ชุมชน มีการตัดกิ่งไม้ กวาดถนนสาธารณะ เก็บขยะ ขุดลอกร่องระบายน้ำ ปรับภุูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในชุมชน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี

2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12
2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18