เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561


เมื่อวันที่ 3 ส่ิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับขับเคลือนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี 2561 จัดกิจกรรมBig Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561 ในชุมชนทั้ง 25 ชุมชน มีการตัดกิ่งไม้ กวาดถนนสาธารณะ เก็บขยะ ขุดลอกร่องระบายน้ำ ปรับภุูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในชุมชน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี

2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28
2018-11-26
2018-11-23
2018-11-22
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28