เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561


เมื่อวันที่ 3 ส่ิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับขับเคลือนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี 2561 จัดกิจกรรมBig Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561 ในชุมชนทั้ง 25 ชุมชน มีการตัดกิ่งไม้ กวาดถนนสาธารณะ เก็บขยะ ขุดลอกร่องระบายน้ำ ปรับภุูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในชุมชน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี

2019-07-11
2019-05-28
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13