เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การพิจารณาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพือรองรับการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เข้ารับการประเมิน  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพือรองรับการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ได้นำเสนอเนื้อหาตามตัวชีวัด และตรวจสอบพื้นที่ดำเนินกิจกรรมได้แก่บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2

2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28
2018-11-26
2018-11-23
2018-11-22
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28