เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การพิจารณาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพือรองรับการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เข้ารับการประเมิน  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพือรองรับการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ได้นำเสนอเนื้อหาตามตัวชีวัด และตรวจสอบพื้นที่ดำเนินกิจกรรมได้แก่บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2

2019-05-28
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13
2019-03-21