เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การพิจารณาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพือรองรับการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เข้ารับการประเมิน  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพือรองรับการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ได้นำเสนอเนื้อหาตามตัวชีวัด และตรวจสอบพื้นที่ดำเนินกิจกรรมได้แก่บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2

2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12
2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18