เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ดำเนินกิจกรรม  Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อขับเคลื่อนตามแผนงานบริหารจังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ฺได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ส่วนราชการอำเภอเมืองจันทร์ นำโดยนายอำเภอเมืองจันทร์ ส่วนราชการในพื้นที่ สถานศึกษา ผู้นำชุมชน อสม. ตัวแทนครัวเรือนประชาชน นักเรียน ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดถนนสาธารณะ ตัดก่ิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ชุมชน บูรณาการร่วมระหว่าง วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านทุ่ม

2019-03-08
2019-03-04
2019-02-27
2019-02-22
2019-02-20
2019-02-15
2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12